• 1
  • 2
  • 3
  • 4

VIZIJA PARTNERSTVA

„Visok stepen zaposlenosti na teritoriji LAG-a koja je višenacionalna i
tolerantna sredina prepoznatljiva po svojim turističkim sadržajima i kvalitetnoj
domaćoj trpezi, koji ima bazu u razvijenoj poljoprivrednoj
proizvodnji i prerađivačkoj
industriji, kao i u ekološki očuvanoj prirodnoj
sredini.“

O nama

Centar za ruralni razvoj – Novi Bečej, inicirao je formiranje Lokalne akcione grupe (LAG) pod nazivom „NBrural“  u saradnji sa javnim, privatnim i civilnim sektorom na teritoriji opštine Novi Bečej. Nakon utvrđenog stanja o teškim socio-ekonomskim prilikama u ruralnim mestima naše opštine: Bočar i Novo Miloševo, ali i privrednim izazovima, ključni činioci LAG-a su krenuli u izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja za period 2014-2024.

Od trenutka formiranja LAG-a poštovani su svi LEADER principi a posebno zastupljenost privatnog i civilnog sektora, učešće predstavnika manjinskih grupa, žena i ugroženih/ranjivih kategorija. Integralni pristup razvojnom planiranju ključan je za donošenje ovakvog razvojnog dokumenta usaglašenog sa trenutnim privrednim i društvenim kretanjima. Izrada Lokalne strategije ruralnog razvoja opštine Novi Bečej predstavlja značajan pomak u funkciji razvoja zajednice ali i nov pristup planiranja zasnovan na partnerstvu svih ključnih aktera definisanog područja u skladu sa potrebama, kako su i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mere. Cilj osnivanja partnerstva „NBrural“ je razvoj zajednice podstičući razvoj preduzetništva i konkurentne poljoprivrede kroz održivo upravljanje i korišćenje prirodnog bogatstva imajući u vidu zaštitu životne sredine i negovanje multikulturalnosti, kulture i tradicije. Na ovaj način bi se revitalizirao ruralni prostor i podigao stepen kvaliteta življenja stanovnika. Osnovni pokretač ovakvog udruživanja organizacija na realizaciji aktivnosti u izradi strategije je pre svega osećaj pripadnosti području ali i potreba da se na najbolji mogući način angažuju svi raspoloživi resursi, ali i oni koji predstavljaju mogućnost budućeg nosioca razvoja ruralnog područja. Poštujući LEADER principe i zastupljenost javnog, privatnog i civilnog sektora,zajedničkim radom na izradi Strategije uspostavljeno je partnerstvo na tri nivoa, i to:

1. Upravni odbor LAG-a kojeg čini 4 člana, predstavnika civilnog i poslovnog sektora;
2. Radna grupa za izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja se sastoji od predstavnika sva tri sektora (ukupno 15);
3. Predstavnici svih sektora na području LAG-a bili su aktivno uključeni u pripremi LSRR putem održavanih sastanaka, radionica, tribina i različitih neformalnih razgovora na kojima je učestovalo preko 30 predstavnika sa područja LAG-a.

Na sastancima, radionicama,tribinama i ne formalnim razgovorima predstavljeni su osnovni LEADER principi. Sa članicama LAG-a razgovaralo se o problemima u javnom, privatnom i nevladinom sektoru ali i o fazama i metodologiji izrade Lokalne strategije ruralnog razvoja stvljajući akcenat na ciljeve, mere, prioritete i razvijanje predloga projekata. Zajedničkim naporima svih partnera koji deluju na području LAG-a možemo ostvariti viziju Lokalne strategije ruralnog razvoja teritorijalnog partnerstva „NBrural“ za period od 2014 – 2024.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive